Condicions generals d’ús de DESCOBRIR MÓN, S.L.

Les  presents Condicions Generals d’Ús son propietat deDESCOBRIR MÓN, S.L.. Per tant, i sense limitació alguna, tota difusió, explotació, representació, reproducció o utilització, total o parcial, sobre qualsevol suport de les presents Condicions Generals d’Ús, per qualsevol finalitat diferent al ús del personal, requerirà l’autorització prèvia de DESCOBRIR MÓN, S.L.. Amb absència d’autorització, la part infractora quedarà exposada a quantes accions civils i penals que estiguin previstes a la Llei.

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

El present text conté les Condicions Generals d’Ús deDESCOBRIR MÓN, S.L. (d’ara endavant, les Condicions) que regulen la relació entre DESCOBRIR MÓN, S.L., companyia les dades d’identificació de les quals sónDESCOBRIR MÓN S.L. i els usuaris del servei.

El Servei i els continguts a què l’Usuari pot accedir són oferts per DESCOBRIR MÓN S.L , amb domicili social a L’Ametlla del Vallès. Crta. Sant Feliu de Codines, 77. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 38.050, Full 1, Pàgina B-316516, amb CIF B-64020118. Telèfon 902 010 036.

DESCOBRIR MÓN S.L posa a disposició dels Usuaris les presents Condicions, de manera que puguin ser emmagatzemades i ser reproduïdes, complint així amb el deure d’informació prèvia establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació. Les Condicions romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que romanguin accessibles a través d’aquesta pàgina web.

2. ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La condició d’Usuari del Servei s’adquireix necessàriament mitjançant el registre i acceptació de les presents Condicions.

Una vegada acceptades les presents Condicions, haurà de facilitar les dades requerides a través del formulari existent a la pàgina web per poder prestar el servei.

DESCOBRIR MÓN S.L es reserva la facultat de modificar, per motius justificats tals com l’adequació a la normativa vigent, l’evolució de la tècnica o canvis en els serveis oferts, els termes i clàusules de les presents Condicions. DESCOBRIR MÓN S.L informarà, en el menor temps possible, les modificacions de les Condicions que s’haguessin dut a terme a través d’aquesta pàgina web, per correu electrònic i/o SMS, sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web.

La utilització de determinats serveis de DESCOBRIR MÓN, S.L. pot estar sotmesa a condicions específiques que també hauran de ser consultades i ser acceptades sense reserves.

3. CONTINGUTS

DESCOBRIR MÓN S.L realitzarà els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquin en aquest lloc web. Tots els continguts oferts per DESCOBRIR MÓN S.L en la web de DESCOBRIR MÓN, S.L. es troben actualitzats, reservant-se DESCOBRIR MÓN S.L el dret de poder modificar-los en qualsevol moment.

DESCOBRIR MÓN S.L no es responsabilitza dels possibles errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest website proporcionat per tercers.

DESCOBRIR
 MÓN S.L no és responsable per les transmissions entre usuaris d’informació dirigides o a través d’aquest lloc web. La responsabilitat per les manifestacions que es realitzin pels usuaris és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets propietat de tercers i el contingut del qual sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, amenaçador contra la dignitat de la persona, els drets de la infantesa, l’honor o intimitat, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falses o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d’usuaris o el personal de DESCOBRIR MÓN S.L, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de DESCOBRIR MÓN S.L, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de DESCOBRIR MÓN S.L o tercers i/o l’accés al portal de la resta d’usuaris. DESCOBRIR MÓN S.L podrà prohibir l’accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes referenciades amb caràcter enunciatiu i no limitador en el present paràgraf.

4. ALTRES LLOCS WEB

DESCOBRIR MÓN S.L ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços al lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin al lloc web de destí.

5. RESPONSABILITAT

DESCOBRIR MÓN S.L no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no es responsabilitza pels perjudicis que es puguin causar.
Així mateix, DESCOBRIR MÓN S.L no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer d’aquest lloc web.

DESCOBRIR MÓN S.L no es responsabilitza dels continguts dels llocs web que enllaça fora del seu website. Igualment DESCOBRIR MÓN S.L tampoc no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible als llocs web a què es dirigeixin els enllaços. DESCOBRIR MÓN S.L no pot garantir el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web des de DESCOBRIR MÓN, S.L..

Les presents condicions d’ús del website de DESCOBRIR MÓN, S.L., són aplicables únicament als continguts recollits i als serveis deixats a través d’aquest website, pel que no seran d’aplicació als continguts o serveis deixats a través de les pàgines de tercers a les que s’hagi pogut accedir a través del website de DESCOBRIR MÓN S.L.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web i els continguts que allotja es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descarrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del website DESCOBRIR MÓN, S.L., si no es té l’autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat alguno sobre els continguts que figuren en el mateix.

Alguns dels continguts d’aquest lloc web poden ser descarregats al terminal de l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense fi comercial algun.
Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat deDESCOBRIR MÓN S.L o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de DESCOBRIR MÓN S.L o els seus legítims propietaris. En cap moment, llevat de manifestació no expressa l’accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

7. NAVEGACIÓ I SEGURETAT

DESCOBRIR MÓN S.L realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’aquest lloc web es realitzi en les millors condicions.

DESCOBRIR MÓN S.L no garanteix, ni es responsabilitza que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d’error. En cap cas DESCOBRIR MÓN S.L no serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DESCOBRIR MÓN S.L així com a la vigent legislació en matèria de protecció de dades personals, li informa que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades la finalitat del qual és la inscripció en DESCOBRIR MÓN, S.L., la contractació d’activitats de lleure ofertades a través del seu website, i la tramesa de comunicacions comercials sobre ofertes de lleure.

Les seves dades es tractaran amb la màxima confidencialitat pel que DESCOBRIR MÓN S.L adoptarà les mesurades de seguretat tant d’índole tècnica com a organitzativa, tendents a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord al disposat al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

En cada activitat de lleure que sigui organitzada per part de DESCOBRIR MÓN S.L es comunicaran les seves dades a l’empresa/es col·laboradora/es en l’organització, li informem que en cada cas s’especificarà als usuaris quina és l’empresa col·laboradora perquè prestin el seu consentiment.

L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, enviant una comunicació a Crta. Sant Feliu de Codines, 77 08480 Ametlla del Vallès així com en el 902 010 036

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Els termes i condicions que regeixen aquest website, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l’usuari iDESCOBRIR MÓN S.L, per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals Barcelona.

© 2006 DESCOBRIR MÓN, S.L. Tots els drets reservats.